دستبند | جی تاش

جی تاش کد: 59

فروشگاه پاتینا

قیمت : 1,885,000 تومان

جی تاش

قیمت :1,885,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.2
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 28

دستبند زنانه

قیمت :3,835,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 24.67
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 9

دستبند زنانه

قیمت :2,568,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.94
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 10

دستبند زنانه

قیمت :1,900,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.35
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 29

دستبند زنانه

قیمت :1,944,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.22
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 12

گوشواره کوبیسم

قیمت :1,388,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.64
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

سرویس طلا

قیمت :11,525,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 73.5
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 12

نیم ست کوبیسم

قیمت :3,213,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 21.83
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

نیم ست ترسا

قیمت :1,473,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.36
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

حلقه مردانه

قیمت :1,049,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.12
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 36

انگشتر زنانه

قیمت :2,230,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.16
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 17

انگشتر زنانه

قیمت :1,360,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.36
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 9

پابند زنانه

قیمت :155,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.1
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 14

حلقه ست برلیان

قیمت :2,405,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.17
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 200000
 • بازدید : 14

حلقه ست برلیان

قیمت :2,242,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.43
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 500000
 • بازدید : 15

حلقه ست برلیان

قیمت :2,181,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.66
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 400000
 • بازدید : 5

حلقه ست برلیان

قیمت :2,034,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.2
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 500000
 • بازدید : 18

سرویس جواهر

قیمت :493,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 0
 • اجرت ساخت : 0
 • قیمت جواهر : 493000
 • بازدید : 25
گردنبند | اویز قلب

اویز قلب کد: 49

فروشگاه یاس

قیمت : 1,656,000 تومان

اویز قلب

قیمت :1,656,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.15
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 13

النگوی نقره

قیمت :194,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 0
 • اجرت ساخت : 0
 • قیمت جواهر : 194000
 • بازدید : 21

دستبند زنانه

قیمت :3,481,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 22.74
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

دستبند زنانه

قیمت :1,312,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.9
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 12

دستبند زنانه

قیمت :1,714,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.52
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

دستبند زنانه

قیمت :2,380,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 15.75
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 11

دستبند زنانه

قیمت :4,387,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 29.24
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

دستبند رولکس

قیمت :1,575,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.04
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

دستبند زنانه

قیمت :3,219,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 22.74
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 29

دستبند زنانه

قیمت :913,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.75
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 100000
 • بازدید : 8

دستبند زنانه

قیمت :1,505,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.62
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 7

دستبند زنانه

قیمت :1,782,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.31
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 11